Regulamin

Regulamin
Klubu Biznesu Polska – Ukraina
Motto: „Lepiej współpracować, niż konkurować.”
§1
Klub Biznesu Polska – Ukraina jest dobrowolnym zrzeszeniem osób, przedsiębiorców, firm
i organizacji powołanym przez Fundację Innowacja i Współdziałanie z siedzibą w
Bydgoszczy, służącym do skutecznego wspierania biznesu poprzez stworzenie warunków
do korzystania z wiedzy i doświadczeń uczestników różnych dziedzin życia
gospodarczego i społecznego, a także nawiązywania i intensyfikacji wzajemnych
kontaktów, zgodnie z dewizą „biznes to spotkania i rozmowy”.
§2
Cele Klubu:
1. kojarzenie i jednoczenie przedsiębiorców chcących prowadzić swój biznes w relacji
Polska – Ukraina oraz wsparcie w rozpoczęciu lub rozszerzeniu współpracy biznesowej z
Ukrainą,
2. pomoc przedsiębiorcom w zakresie potrzeb wynikających z relacji polsko – ukraińskich,
a także tworzenie więzi środowiskowych i towarzyskich,
3. tworzenie grupy aktywnych przedsiębiorców udzielających sobie wzajemnych
rekomendacji biznesowych, poleceń oraz wymieniających się informacjami i
doświadczeniami,
4. wzajemne wsparcie biznesowe członków i pomoc w rozwiązywaniu problemów
ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z prowadzoną przez nich
działalnością gospodarczą,
5. współdziałanie z organami władzy administracji rządowej i samorządowej w zakresie
tworzenia korzystnych rozwiązań wspomagających prowadzoną działalność gospodarczą,
6. organizowanie oraz prowadzenie konferencji, szkoleń i seminariów na tematy związane
z problematyką gospodarczą oraz bezpiecznym prowadzeniem działalności gospodarczej,
7. wspomaganie efektywności biznesowej Członków Klubu ułatwieniem kontaktów z
polskimi i ukraińskimi partnerami,
8. organizowanie i prowadzenie dla Członków Klubu systemu usług doradczych i
konsultingowych,
§3
Klub zrzesza Członków: 1. Rzeczywistych, 2. Wspierających, 3. Honorowych.
1. Członkiem Rzeczywistym Klubu może zostać osoba fizyczna, prowadząca działalność
gospodarczą, społeczną lub naukową, działająca na rzecz realizacji idei
przedsiębiorczości i umacniania zasad gospodarki rynkowej oraz współpracy polsko –
ukraińskiej. Członkami Rzeczywistymi Klubu mogą być obywatele Rzeczypospolitej
Polskiej oraz cudzoziemcy niezależnie od miejsca ich zamieszkania.
2. Członkiem Wspierającym Klubu może zostać osoba prawna, która zadeklaruje wsparcie
materialne lub inną formę wsparcia Klubu. Członka Wspierającego Klubu może
reprezentować jego Przedstawiciel, który staje się automatycznie Członkiem
Rzeczywistym Klubu.
3. Członkiem Honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna, która posiada wybitne
zasługi dla realizacji celów Klubu oraz środowiska menedżerów, przedsiębiorców i
intelektualistów, o nieposzlakowanej opinii i wysokich walorach etyczno – moralnych.
Przyznanie Członkostwa Honorowego następuje na wniosek Zarządu Fundacji Innowacja i
Współdziałanie po zaakceptowaniu przez Radę Fundacji na wspólnym posiedzeniu.
§4
Nabycie Członkostwa Rzeczywistego i Wspierającego następuje w drodze decyzji Zarządu
Fundacji, po uprzednim złożeniu Zarządowi Deklaracji Członkowskiej, której wzór stanowi
załącznik Regulaminu. Członka Wspierającego Klubu reprezentuje wskazana przez niego
osoba, która pełnić będzie rolę jego Przedstawiciela.
§5
Członkowie Klubu mają prawo do:
a) dzielenia się kontaktami biznesowymi,
b) rekomendowania potencjalnych kandydatów na Członków Klubu,
c) zgłaszania tematów oczekiwanych prelekcji i szkoleń,
d) czynnego uczestnictwa w spotkaniach i imprezach klubowych
e) korzystania z rekomendacji, a także opieki Klubu w swojej działalności.
§6
Skreślenie z listy Członków Klubu może nastąpić przez:
a) rezygnację złożoną w formie pisemnej,
b) śmierć Członka Klubu,
c) wykluczenie za działania sprzeczne z interesem Klubu,
d) wykluczenie za działania sprzeczne z dobrymi obyczajami,
Wykluczenie następuje w wyniku decyzji Zarządu Fundacji.
§7
Każdy klubowicz wyraża zgodę na umieszczenie logo swojej firmy wraz z opisem oraz
klikanym linkiem na stronie Fundacji Innowacja i Współdziałanie oraz umieszcza (jeśli
możliwości techniczne na to pozwalają) na swojej stronie www logo KBP-U wraz z linkiem
na stronę Fundacji.
§8
Członkowie Klubu mogą korzystać z możliwości polecania członkostwa innym
przedsiębiorcom. Po czterech skutecznych rekomendacjach Członek Klubu uzyskuje
prawo do rocznego zwolnienia z opłaty klubowej. Jeżeli klubowicz poleci skutecznie 1, 2
lub 3 nowych klubowiczów opłata klubowa jest redukowana w ujęciu procentowym wprost
proporcjonalnie do liczby udzielonych rekomendacji.
§9
Członkowie Klubu mają prawo do jednego, bezpłatnego wystąpienia promującego swoją
firmę w trakcie spotkania klubowego. Wystąpienie może zostać dokonane na pierwszym
spotkaniu, w którym bierze udział wstępujący do klubu lub w innym, uzgodnionym
terminie.
§10
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania.
Bydgoszcz, 02.10.2017 r.
Mykola Nechai – Prezes Zarządu Fundacji Innowacja i Współdziałanie