Statut Fundacji

Statut Fundacji INNOWACJA I WSPÓŁDZIAŁANIE

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą „FUNDACJA INNOWACJA I WSPÓŁDZIAŁANIE" zwana dalej „Fundacją", działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203) oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

2. Fundacja została ustanowiona przez Krzysztofa Dalasińskiego zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym dnia 07 czerwca 2017 roku przez notariusza Magdalenę Sądej – Gil, w kancelarii notarialnej w Bydgoszczy, ul. Śniadeckich 53, lok. 3, pod repertorium A nr 1371/2017.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Bydgoszcz.

2. Fundację powołano na czas nieoznaczony.

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 4

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych i używać pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 5

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek, konsorcjów, stowarzyszeń i innych fundacji.

2. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.

3. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji. Rozdział II Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celem Fundacji są:

1. Wspieranie i propagowanie innowacji oraz twórczego działania.

2. Wspieranie i propagowanie wszelkich form współdziałania.

3. Kształtowanie postawy współdziałania zespołowego i wzajemnej odpowiedzialności.

4. Działania szkoleniowe służące rozwojowi umiejętności zawodowych i osobistych.

5. Pomoc w tworzeniu grup producentów oraz organizacji gospodarczych i pozarządowych.

6. Rozwijanie prawidłowych relacji interpersonalnych.

7. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

8. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i konkurencyjności.

9. Działania na rzecz cudzoziemców, w tym osób polskiego pochodzenia, w celu ich adaptacji i asymilacji w Polsce.

10. Udzielanie szeroko pojętej pomocy osobom znajdującym się w okolicznościach uzasadnionych ich sytuacją zdrowotną i bytową.

11. Pomoc społeczna osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej niekorzystnymi wypadkami losowymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, bezdomnych lub uzależnionych.

12. Niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi, trudno uleczalnymi schorzeniami.

13. Niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne lub kosztowne zabiegi medyczne.

14. Promocja i organizacja wolontariatu.

§ 7

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) organizowanie i udział w działaniach promujących innowację i współdziałanie,

b) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie realizacji celów statutowych,

c) warsztaty, szkolenia, konsultacje, wykłady, prelekcje, konferencje, spotkania,

d) fundowanie stypendiów,

e) realizację projektów o tematyce zgodnej z celami Fundacji,

f) pozyskiwanie środków finansowych na działalność Fundacji,

g) kampanie i akcje społeczne, informacyjne, promocyjne,

h) udział w targach, konferencjach i innych wydarzeniach związanych z promocją innowacji i współdziałania,

i) organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających promować innowacje i współdziałanie,

j) organizowanie i udział w finansowaniu akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie cudzoziemców w celu ich adaptacji i asymilacji w Polsce,

k) finansowanie leczenia i rehabilitacji poszkodowanych, w okresie przejściowym tj. do momentu uzyskania przez nich odszkodowań od ubezpieczycieli bądź sprawców wypadku,

l) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym;

ł) inne działania służące realizacji celów Fundacji

2. Fundacja może prowadzić statutową działalność pożytku publicznego w formie nieodpłatnej w zakresie wszystkich wymienionych w ust. 1. sposobów realizacji oraz w formie odpłatnej w zakresie punktów wymienionych w ust. 1. sposobów realizacji celów.

§ 8.

Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, realizujących cele tożsame z celami statutowymi Fundacji.

§ 9.

Właściwy minister. Właściwym ministrem jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Rozdział III Majątek i dochody Fundacji

§ 10

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2 500 zł (dwa tysiące pięćset złotych), oraz inne mienie i środki nabyte przez Fundację w toku działania.

2. W ramach funduszu założycielskiego Fundacji, na prowadzenie działalności gospodarczej, Fundator przeznacza kwotę w wysokości 1 000 zł (jeden tysiąc złotych).

§ 11

1. Na majątek fundacji mogą się też składać przychody z:

a) darowizn, spadków, zapisów,

b) dotacji i subwencji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,

c) zbiórek i imprez publicznych,

d) majątku Fundacji,

e) odsetek bankowych,

f.) działalności gospodarczej,

g) działalności odpłatnej,

h) funduszy Unii Europejskiej,

i) funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej

j) nawiązek orzekanych przez sądy powszechne

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

3. Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

4. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

§ 12 Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

§ 12a Przedmioty działalności gospodarczej Fundacji:

a) 69.10.Z – działalność prawnicza przedmiot przeważającej działalności

b) 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

c) 87.30.Z – pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

d) 43.2 – wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno – kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych”

e) 78.10.Z – działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników”

f) 78.20.Z – działalność agencji pracy tymczasowej”

g) 88.91.Z – opieka dzienna nad dziećmi

h) 42.11.Z – roboty związane z budową dróg i autostrad

i) 43.11.Z – rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

j) 43.3 – wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych

§ 13

Dla realizacji swoich celów Fundacja może zatrudniać pracowników i współpracowników na podstawie umów o pracę, umów cywilnoprawnych oraz współpracować z wolontariuszami. Pracownikami, współpracownikami czy też wolontariuszami Fundacji mogą być też członkowie Zarządu. Członkowie Zarządu powinni powstrzymać się od głosowania w sprawach w których występują w którejś powyżej wskazanej roli. Rozdział IV Władze Fundacji

§ 14

Władzami Fundacji są Rada i Zarząd Fundacji, zwane dalej Radą i Zarządem.

§ 15

1.Fundator może być jednocześnie członkiem Zarządu.

2. Fundator może pełnić funkcje w innych organach Fundacji.

§ 16

1. W przypadku, gdy Fundator jest członkiem Zarządu Fundacji pełni on funkcję Prezesa Zarządu.

2. W przypadku, gdy Fundator jest członkiem Rady Fundacji pełni on funkcję Przewodniczącego Rady.

3. W sytuacji, gdy Fundator nie może lub nie chce pełnić funkcji członka Zarządu (Prezesa) podejmuje on decyzję o wyborze prezesa Fundacji. Zarząd

§ 17

Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa, powoływanych każdorazowo przez Fundatora.

Jeżeli Fundator z przyczyn losowych nie może powołać lub odwołać członków Zarządu, osobą uprawnioną do powołania lub odwołania członków Zarządu jest Przewodniczący Rady Fundacji. Jeżeli Fundator jest jednocześnie Przewodniczącym Rady Fundacji i z przyczyn losowych nie może powołać lub odwołać członków Zarządu, uprawnienia te przejmuje Wiceprzewodniczący Rady Fundacji.

2. Kadencja zarządu trwa 5 lat.

3. Członkowie zarządu mogą być wielokrotnie powoływani na swoje stanowiska.

4. Fundator ma prawo zmienić skład Zarządu w każdym czasie.

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce prezesa Fundacji,

b) utraty praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c) śmierci członka Zarządu.

6. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązków członka zarządu, Fundator na wniosek pozostałych członków Zarządu może odwołać członka Zarządu.

7. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za pracę na rzecz Fundacji.

§ 18

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji

c) realizacja celów statutowych, d) sporządzanie planów pracy i budżetu,

e) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, f) podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,

g) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,

h) zatrudnianie pracowników i nawiązywanie współpracy z wolontariuszami i)ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu i pracowników Fundacji

§ 19

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną na adres e-mail zadeklarowany przez członka Zarządu w oświadczeniu pisemnym. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu a w razie nieobecności Prezesa decyduje głos Wiceprezesa Zarządu. Dla ważności głosowania niezbędny jest udział co najmniej połowy członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

§ 20

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.

2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji dot. zobowiązań oraz udzielania pełnomocnictw przekraczających kwotę 10 000 PLN (pięćdziesięciu tysięcy złotych 00/100) składa Prezes Zarządu lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. Rada Fundacji

§ 21

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z 2 do 6 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.

3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator, który w pierwszym składzie będzie pełnił rolę Przewodniczącego Rady. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

4. Do kompetencji Rady Fundacji należy: – nadzorowanie działalności Zarządu Fundacji i podległych mu jednostek organizacyjnych; – prowadzenie innych czynności z zakresu kontroli i nadzoru prac Fundacji; – badanie stanu majątkowego Fundacji w tym badanie i opiniowanie sprawozdań Fundacji i sprawozdań finansowych Fundacji; – rozpatrywanie sprawozdań Zarządu; – zatwierdzanie wysokości wynagrodzeń i nagród członków Zarządu Fundacji; – występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji; – opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji; – wyrażanie opinii w sprawach przedstawianych przez Zarząd; – opiniowanie sprawozdań Zarządu z rocznej działalności Fundacji; – przeprowadzanie przez wydelegowanych członków Rady lub upoważnione do tego osoby kontroli działalności Fundacji i ksiąg rachunkowych Fundacji; – reprezentowanie Fundacji wobec Zarządu Fundacji; – zawieszanie członków Zarządu na okres do 3 miesięcy, z ważnych powodów;wyrażanie zgody we wszystkich sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Zarządu a w szczególności zbycie, nabycie oraz obciążenia nieruchomości, zaciąganie kredytów oraz pożyczek, udzielanie poręczeń;

5. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną na adres e-mail zadeklarowany przez członka Rady w oświadczeniu pisemnym. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Rady.

6. Rada podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady a w razie nieobecności Przewodniczącego decyduje głos Wiceprzewodniczącego. Dla ważności głosowania niezbędny jest udział co najmniej połowy członków Rady w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. Rozdział V Zmiana statutu lub celu

§ 22

1. Zmiana statutu lub celu Fundacji może nastąpić zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu. Zmiana statutu dotycząca celu Fundacji może polegać na poszerzeniu lub uzupełnieniu celu bez naruszenia jego istotnych założeń.

2. Zmiana celu działania Fundacji wymaga zgody Fundatora. Rozdział VI Postanowienia końcowe

§ 23

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 24

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

Bydgoszcz, 01 marca 2018 r.